Gebruikersvoorwaarden en privacy

Wanneer een bezoeker van deze website gebruik maakt (bijvoorbeeld: doorsturen van berichten; invullen van gegevens; raadplegen van de site; aanklikken van links; aanvragen van informatie; ...), houdt dit gebruik zijn akkoord in met de hierna volgende gebruiksvoorwaarden.

 

 

1. Auteursrecht en handelsmerken

De volledige inhoud en vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is het verboden kopieën, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te maken van de volledige site of van een gedeelte ervan, op welke wijze of in welke vorm ook. Straf- of burgerrechtelijke sancties kunnen volgen uit het niet respecteren van het auteursrecht. De namen, tekens en logo’s op de website of op de ermee gelinkte websites kunnen beschermde handelsmerken zijn. Om te vermijden dat u er gebruik van maakt in strijd met de merkenwetgeving, informeert u best eerst bij de betrokken firma.

 

 

2. Bescherming van persoonsgegevens

 

 

3. Aansprakelijkheid

Ondanks de grote zorg die Apotheek Kapelfarma en haar informatieleveranciers besteden aan de werking en de inhoud van deze website, kan Apotheek Kapelfarma, behalve in geval van haar eigen opzet of grove fout, nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het gebruik dat u maakt van de website. Apotheek Kapelfarma garandeert niet de correctheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. De bezoeker erkent dat de informatie op de website kan worden veranderd, zonder dat hij daarvan wordt verwittigd. De op de website aanwezige links naar andere websites brengen geen enkele aansprakelijkheid mee van Apotheek Kapelfarma voor de inhoud en werking van de gelinkte sites.

 

 

5. Rechtskeuze en bevoegdheid

Alle betwistingen aangaande het gebruik van de website vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt. Zij worden beheerst door het Belgisch recht.